Postuar me: 13:54 09-08-2013

Ligji për TVSH-në, përjashtohet shëndetësia dhe arsimi (Burimi: Shekulli.Com, Www.Shekulli.Com.Al)

Shperndaje
Etiketat
  • Ligji për TVSH-nëMiratohet TVSH-ja e diferencuar 10-20 %. Përjashtohen nga detyrimet shërbimet në spitale dhe pajisjet spitalore
  • Ligji pret votat e maxhorancës së re.  Ndryshojnë 160 nene në ligjin për TVSH-në, merren në konsideratë propozimet e PS-së

Qeveria në ikje miraton Tatimin mbli Vlerën e Shtuar në mënyrë të përshkallëzuar. Ky ishte një ndër propozimet e Partisë Socialiste, i  cili është marrë në konsideratë gjatë hartimit të ligjit të ri për TVSH-në ku janë hartuar 160 nene, në të cilat është përcaktuar jo vetëm mënyra e pagesës dhe rimburisimit të TVSH-së por edhe përshkallëzimi i saj. Në draftin e hartuar nga Ministria e Financave dhe të miratuar në qeveri mësohet se  shkalla  e reduktuar e TVSH-së, e cila aplikohet si një përqindje e vlerës së tatueshme, është 10 %, e cila do të aplikohet për furnizimet e barnave për trajtime mjekësore dhe veterinare. Shuma e TVSH-së, që rezulton nga aplikimi i shkallës së reduktuar të TVSH-së, lejon normalisht zbritjen e plotë të TVSH-së, për të cilën njihet e drejta e zbritjes.

Përjashtohen nga TVSH 

Janë furnizime të përjashtuara nga TVSH-ja operacionet me interes të përgjithshëm, si furnizimi i shërbimit postar dhe i mallrave aksesore në furnizimin e këtij shërbimi, që janë në përputhje me shërbimin universal postar të kryer nga shërbimi publik postar në Shqipëri, përveç transportit të personave dhe telekomunikacioneve. gjithashtu janë përjashtuar nga detyrimi për Tatimin mbi Vlerën ë Shtuar furnizimi i shërbimeve shëndetësore dhe operacioneve të lidhura ngushtë me to, me karakter terapeutik si dhe të domosdoshme për arritjen e qëllimeve terapeutike të synuara nga hospitalizimi dhe kujdesi mjekësor ndaj shtetasve, të kryera nga institucionet shëndetësore publike ose private të njohura si të tilla nga autoriteti kompetent shëndetësor, ku përfshihen: furnizimi i shërbimeve të kujdesit spitalor; kujdesit shëndetësor parësor, shërbimi i urgjencës mjekësore, ekzaminimet mjekësore terapeutike të siguruara nga ana e institucioneve spitalore, qendrat e kujdesit shëndetësor dhe diagnostikimit; shërbimet e analizave mjekësore, kimike për diagnostikim, analizat mjekësore parandaluese në kuadër të kujdesit mjekësor.

TVSH-ja për Spitalet 

Në ligjin  ri të miratuar në qeveri, por që duhet të miratohet në parlamentin e ardhëshëm është parashikuar përjashtimi nga TVSH-ja për institucionet shëndetësore private do të zbatohet vetëm nëse ato i furnizojnë këto shërbime në kushte sociale të njëjta me ato që ekzistojnë për institucionet shëndetësore publike. Këshilli i Ministrave përcakton me vendim kriteret dhe procedurat për kushtet sociale të njëjta për institucionet shëndetësore private. Gjithashtu janë përjashtuar furnizimet e shërbimeve shëndetësore të ofruara për qëllime të kujdesit për shëndetin, në kuadër të ushtrimit të profesionit mjekësor ose paramjekësor të njohur si të tillë, dhe të licencuara nga autoriteti kompetent shëndetësor i Republikës së Shqipërisë dhe furnizimi i organeve, gjakut dhe qumështit njerëzor.  Në listën e shërbimeve të përjashtuara nga TVSH-ja është edhe furnizimi i shërbimeve dhe mallrave ngushtësisht të lidhura me ndihmën dhe asistencën sociale, përfshirë operacionet që kryejnë shtëpitë e kujdesit për të moshuarit, të kryera nga institucione publike apo nga organizma  jofitimprurës me karakter social të njohur nga autoriteti kompetent në Shqipëri dhe me çmime të aprovuara nga ky autoritet ose kur këto çmime nuk janë të aprovuara ato nuk duhet të jenë mbi 70% të çmimeve të operacioneve të ngjashme të ofruara nga  subjekte tregtare të tatueshme me TVSH dhe furnizimi i shërbimeve dhe mallrave ngushtësisht të lidhura  me mbrojtjen e fëmijëve dhe të të rinjve, të kryera nga institucione publike apo nga organizma jofitimprurës.

Mjetet mësimore 

Është përjashtuar nga TVSH-ja furnizimi i shërbimeve arsimore të mësimdhënies shkollore apo universitare nga institucionet arsimore, publike dhe private, në përputhje me legjislacionin e fushës në fuqi, përfshirë formimin e vazhdueshëm profesional, si dhe furnizimin e shërbimeve dhe mallrave ngushtësisht të lidhura me to dhe furnizimi i shërbimeve të mësimdhënies shkollore apo universitare të kryera nga ana e mësuesve, në emër personal.  Janë përjashtuar nga ky detyrim edhe furnizimi i shërbimeve të kryera nga institucionet fetare apo filozofike si dhe furnizimi i shërbimit të vënies në dispozicion të personelit.

Rimbursimi i TVSH-së

1. Një person i tatueshëm kërkon rimbursim të tepricës së kreditimit tatimor kur: personi i tatueshëm ka mbartur një shumë të kreditimit tatimor për 3 muaj radhazi dhe rimbursimi i kërkuar tejkalon shumën prej 400 000 lekë.

2. Për rastet kur në marrëveshjet financiare të ratifikuara nga Kuvendi ose në marrëveshjet e granteve të miratuara nga Këshilli i Ministrave parashikohet mospërdorimi i burimeve financiare të huaja për të paguar taksa e tatime, tatimi mbi vlerën e shtuar i paguar u rimbursohet financuesve të huaj nga administrata tatimore brenda 45 ditëve.

3. Eksportuesit kanë të drejtë të kërkojnë rimbursim kur teprica e tyre tejkalon shumën 400 000 lekë. Organet tatimore bëjnë rimbursimin e tepricës kreditore të TVSH-së për këtë kategori tatimpaguesish, brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës.

4. Administrata tatimore, para se të bëjë një rimbursim të kreditimit tatimor për një person të tatueshëm, ka të drejtë ta detyrojë atë person të paraqesë një garanci për pagesën e ardhshme të TVSH-së prej tij.

5.  Tatimi mbi vlerën e shtuar për importimin e materialeve ushtarake për Forcat e Armatosura, të dhuruara nga vendet anëtare të Aleancës së NATO-s apo partnerët, paguhet si kosto  lokale nga Ministria e Mbrojtjes.

6. Trajtohen si furnizime me shkallë 0% të TVSH-së furnizimi i shërbimeve  nga ndërmjetësit që veprojnë në emër dhe për llogari të të tretëve

7.  Trajtohet si furnizim me shkallën e TVSH-së 0% furnizimi i arit, i destinuar për Bankën e Shqipërisë. Për të siguruar trajtimin me shkallën tatimore 0% të TVSH-së, ministri i Financave ia përcakton me udhëzim procedurën specifike ose të rimbursimit të TVSH-së Bankës se Shqipërisë.

 

09.08.2013

Burimi: Shekulli.com.al

Rreth Autorit

-

Komenti Juaj :

CAPTCHA *

All Rights Reserved 2016.