KETE MUAJ

ministria e finances, pagesat e thesaritRezultati per kete muaj  i pagesave te kryera nga Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit

INFORMACION

Te dhenat qe do te kerkohen me poshte jane mare nga Ministria e Finances te azhornuara cdo dite nga autoritetet perkatese. Te dhenat permbajne listat e pagesave ditore te Thesarit derguar per ekzekutim ne Banken e Shqiperise.

Informacion mbi tabelene e te dhenave te meposhtme :

Institucioni – eshte emri i institucionit buxhetor (njesia e qeverisjes se pergjithshme) i cili ka paraqitur kerkesen per pagese ne degen e thesarit.
Furnitori – eshte emri i perfituesit te pageses buxhetore dhe qe eshte i njejte me ate te rregjistruar ne sistemin tatimor
Dega e Thesarit - perfaqeson emrin e deges se thesarit e cila ka rregjistruar ne sistemin e thesarit kerkesen per pagese
Numri i Fatures- permban: numrin e dokumentit te institucionit buxhetor, kodin e institucionit buxhetor dhe vitin korent
Shuma - eshte vlera e pageses ne Leke
Data e Ekzektimit – eshte data ne te cilen eshte paraqitur nga njesia e qeverisjes se pergjithshme “urdher shpenzimi” prane deges perkatese te thesarit e cila nga ana e saj e ka rregjistruar brenda dites ne sistemin elektronik te thesarit.

Me poshte paraqitet rezultati per kete muaj i kerkimit :